ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 051.017.042

5.75

Το Ά­γι­ον Βά­πτι­σμα είναι η πνευ­μα­τι­κή μας γέν­νη­ση, α­πό την ο­ποία α­να­τέλ­λει μέ­σα μας η ζωή του Χρι­στού. Πώς αν­τι­με­τω­πί­ζου­με ό­μως ε­μείς την α­νέκ­φρα­στη αυ­τή δω­ρεά του Χρι­στού; Το βι­βλίο αυ­τό, με σύν­το­μο και πε­ρι­ε­κτι­κό τρό­πο, α­να­λύ­ει τα Μυ­στή­ρια του Βα­πτίσμα­τος και του Χρί­σμα­τος, κά­νει μια ι­στο­ρι­κή α­να­δρο­μή, και τέ­λος πα­ρου­σιά­ζει την ση­με­ρι­νή πρα­γμα­τι­κό­τη­τα που αν­τι­κρύ­ζου­με στους ι­ε­ρούς Να­ούς μας. Βο­ή­θη­μα α­πα­ραί­τη­το για Ι­ε­ρείς, για κα­τη­χη­τές, για α­να­δό­χους, και για ό­ποι­ον εν­δι­α­φέ­ρε­ται να μά­θει σχε­τι­κά με το Μυ­στή­ριο του Α­γίου Βα­πτί­σμα­τος.