ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Κωδικός: 030.001.224

20.00

Ακολουθίαι Παρακλητικού Κανόνος και Χαιρετισμών εις την Αγία Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα.

Ποιητικό και Μουσικό κείμενο

Αρ. σελ.: 184

Ἀποτελώντας τὸ πρῶτο ἔντυπο μιᾶς σειρᾶς μελοποιημένων ἀκολουθιῶν Παρακλητικῶν Κανόνων καὶ Χαιρετισμῶν, στοχεύει στὰ ἑξῆς:

Πρῶτον, νὰ βοηθήσει τοὺς ἱεροψάλτες στὴν ἀποφυγὴ παρατονισμῶν, στὰ σημεῖα ὅπου οἱ τονισμοὶ τοῦ ποιητικοῦ κειμένου δὲν συμπίπτουν μὲ τοὺς τονισμοὺς τῶν εἱρμῶν ποὺ ἔχουν ἀπομνημονευθεῖ. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ γίνεται καὶ μὲ τὴ μελοποίηση τῶν στιχηρῶν προσομοίων τῶν διαφόρων ἀκολουθιῶν.

Δεύτερον, νὰ δοθεῖ ἡ δυνατότητα, κυρίως στὰ ἀναλόγια ὅπου ψέλνουν πέραν τοῦ ἑνός, νὰ ἀποδίδονται οἱ ὕμνοι αὐτοὶ καὶ χορωδιακά, κάτι ποὺ προφανῶς θὰ προσδώσει μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια στὴν ἀκολουθία τοῦ ἑκάστοτε ἑορταζόμενου Ἁγίου.

Τρίτον, νὰ λειτουργήσει ὡς βοήθημα στὴν περίπτωση πού, γιὰ σκοποὺς ἐκδόσεως ψηφιακοῦ δίσκου, θὰ γίνει χορωδιακὴ ἠχογράφηση εἴτε τοῦ παρακλητικοῦ Κανόνος εἴτε τῆς ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ τιμωμένου Ἁγίου.