ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ – ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κωδικός: 022.021.077

35.00

Α’ είποτε οι άνθρωποι του Θεού αισθάνονται την ανάγκην όπως κατά πάσαν ώραν στρέφονται εις Αυτόν δια της προσευχής. Τούτο διετύπωσε προσφυώς ο προφήτης Δαυΐδ ειπών: “Επτάκις της ημέρας ήνεσά σε”, ένθα το επτάκις κατά τους ερμηνευτάς το πλειστάκις δηλοί. Ουχ ήττον δε η Εκκλησία εξέλαβε τούτο και κατά κυριολεξίαν, καθορίσασα προσευχήν “εις τους επτά καιρούς του ημερονυκτίου”, τα δε εις εκάστην ώραν ανήκοντα συμπεριέλαβεν εις ειδικόν βιβλίον, το επικληθέν “Μέγα Ωρολόγιον”.
Η μορφή του ιερού τούτου βιβλίου επαγιώθη, ως γνωστόν, κατά την υπό του ιερομονάχου Βαρθολομαίου του Κουτλουμουσιανού του εξ Ίμβρου εν έτει 1832 γενομένην διόρθωσιν και εις τρία μέρη διαίρεσιν αυτού, εγκρίσει της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η του αοιδίμου Βαρθολομαίου έκδοσις αποτελεί έκτοτε την βάσιν πάσης άλλης εκδόσεως του Ωρολογίου. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)