ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ – ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Κατηγορία: Πατερικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 050.034.067

42.00

“ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ”:
Τι δεν ενεργεί; και τι δεν χαρίζει το Πανάγιον Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον; και εν τω Υιώ αναπαυόμενον; το αυτοφώς, και φωτός παρεκτικόν, το σοφόν, και σοφίας χορηγόν, η πηγή των θαυμάτων, και χαρισμάτων, όταν κατοίκηση δια της χάριτος του μέσα εις καμμίαν καθαράν ψυχήν, εκεί μέσα εκχέει ως ποταμός ειρήνης, κατά το γεγραμμένον, τα αείζωα ρείθρα των θαυμαστών του ενεργειών εκεί ως δένδρον ουράνιον ριζούμενον τε, και στελεχούμενον, ως είπεν ο θείος Κάλλιστος, καρποφορεί τους υπερφυσικούς εκείνους, και γλυκυτάτους καρπούς όπου απαριθμεί ο Απόστολος την αγάπην, λέγω, την χαράν, την ειρήνην, και τα λοιπά εκεί, εκεί ως μεγαλόδωρος βασιλεύς φιλοδωρεί την ψυχήν εκείνην οπού τον δεχθή, με τα πλούσια εκείνα, και μεγαλοπρεπέστατα χαρίσματα όπου γράφει ο Ησαΐας ήγουν με το χάρισμα της σοφίας, και της συνέσεως, με το της βουλής, και της ισχύος με το της γνώσεως, και ευσέβειας, και του φόβου Θεού εκεί τέλος πάντων, ως γραμματεύς οξυγράφος, κατά τον θείον Δαβίδ, καλλιγραφεί επάνω εις το πλάτος της καθαράς καρδίας, ωσάν εις βιβλίον, τους πνευματικούς του νόμους, τας θείας του βούλας, και τα απόκρυφα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, όχι με μελάνι, αλλά με το θείον φως της απειροδυνάμου του χάριτος, και μαζί με αυτό το φως, είναι φυσικά ενωμένη η αποκάλυψις, και φανέρωσις όλων των μυστικών, και βαθέων, ως είπεν ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος. [ . . .] (Από την έκδοση)