ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ – ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑΣ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΙΝΔΙΚΤΟΣ – ΟΡΜΥΛΙΑ

Κωδικός: 022.031.006

18.00

Με την χάριν του Θεού βλέπει το φως της δημοσιότητας το μετά χείρας “Συλλειτουργικόν”, ως πέμπτος τόμος της σειράς των λειτουργικών τομιδίων, τα οποία από τινών ετών ήρχισαν εκδιδόμενα προς δόξαν Θεού, με αποκλειστικόν στόχον να δώσουν εις τας χείρας των λειτουργών εύχρηστα βοηθήματα προς ευπρεπεστέραν και ακριβεστέραν τέλεσιν των ιερών ακολουθιών. Την έκδοσιν του “Ιεροδιακονικού”, δια τους διακόνους, ηκολούθησεν η έκδοσις του “Ιερατικού” εις τρεις τόμους κατά τον αριθμόν των εν χρήσει θείων Λειτουργιών (του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και των Προηγιασμένων) δια τους ιερείς.
Κατά λογικήν συνέπειαν η προσπάθεια εστράφη προς τον έτερον “παράγοντα” της θείας λατρείας, τον λαόν, κατά βάσιν εκπροσωπούμενον εις τας Ιεράς ακολουθίας υπό των αναγνωστών και των ψαλτών, κατωτέρων και αυτών κληρικών. Ο καταρτισμός όμως ενός λειτουργικού βιβλίου δι’ αυτούς, αναλόγου προς το Ιεροδιακονικόν ή το Ιερατικόν, είναι εκ της φύσεως του εν τη λατρεία ρόλου αυτών τελείως αδύνατος. Τα σταθερά και τα εναλλασσόμενα στοιχεία των Ιερών ακολουθιών τα ανήκοντα εις αυτούς, ψαλμοί, αναγνώσματα, συναξάρια, τροπάρια και λοιπά, καταλαμβάνουν το σύνολον σχεδόν των λειτουργικών της Εκκλησίας ημών βιβλίων. […] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)