ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ – ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:030.099.096

35.00

Περιέχον την από της Παρασκευής της Διακαινησίμου μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής Ακολουθίαν συγκειμένην εξ Ιδιομέλων των Εσπερίων, Λιτής, Απόστίχων και Αίνων μετά των Δοξαστικών αυτών και των Και νυν επί τέλους δε και τα ένδεκα Δοξαστικά Εωθινά. Πλουτισθέν και διά τινων άλλων ανεκδότων αρχαίων Βυζαντινών μαθημάτων. Ακριβής ανατύπωση απο την έκδοση της Κωνσταντινουπόλεως του έτους 1886.