ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΑΙ – ΕΦΡΑΙΜ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 062.032.008

20.00

Εξαντλημένο

Προ ετών είχομεν αρχίσει μίαν προσπάθειαν συλλογής επιστολών του σεβαστού ημών Γέροντος προς πνευματικά του τέκνα – Μοναχούς, Μοναχάς και ετέρους αδελφούς- τας οποίας μετά πολλής προθυμίας μας απέστειλαν κατόπιν ιδικής μας παρακλήσεως.
Εκ των επιστολών τούτων εσταχυολογήσαμεν τας παραγράφους τας αναφερόμενας εις θέματα πνευματικά (συμβουλάς, νουθεσίας, διδασκαλίας κ.τ.λ.) δια των οποίων ενισχύεται κάθε ψυχή, που επιθυμεί να βαδίση την οδόν της σωτηρίας.
Τας παραγράφους αυτάς ετοποθετήσαμε κατά θέματα και ούτως εδημιουργήθησαν δέκα τεύχη, έκαστον των οποίων περιείχε απόψεις, γνώμας, συμβουλάς και γενικώς όσα ένας πνευματικός πατέρας με την φώτισιν του Θεού προσφέρει εις τα πνευματικά του τέκνα. Αποτελούν δε αυτά καρπούς των κόπων της εφαρμογής όσων οι Άγιοι Πατέρες κατά καιρούς μας παρέδωσαν ως πνευματικήν παρακαταθήκην.
Τα τεύχη αυτά εις πολύ περιωρισμένον αριθμόν διενεμήθησαν εις ολίγα εκ των πνευματικών τέκνων του Γέροντος ως βοήθημα εις τον πνευματικόν των αγώνα.
Κατόπιν λοιπόν προτροπών και ενθαρρύνσεων αυτών προχωρήσαμεν εις την έκδοσιν του παρόντος βιβλίου κάμνοντας μίαν στοιχειώδη επεξεργασίαν των κειμένων.
Το βιβλίον είναι διηρημένον εις κεφάλαια, έκαστον των οποίων περιέχει αποσπάσματα επιστολών, λόγους και απομαγνητοφωνημένας ομιλίας του Γέροντος. […] (Από την εισαγωγής της έκδοσης)