ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ -ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Κατηγορία: Πατερικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 050.034.056

25.50

Πολύτιμος συλλογή είκοσι τεσσάρων ωραιοτάτων και κατανυκτικών Βίων αγίων, ανδρών και γυναικών. Περιγράφοντας το ιδεώδες της αγιότητος όπως επραγματοποιήθη υπό διαφόρων Οσίων, Μαρτύρων και άλλων Αγίων, οι Βίοι αυτοί αποτελούν για όλους μας ασφαλή οδηγόν εις την πορείαν προς τον Παράδεισον, την αιώνιον κατοικίαν των Αγίων. Εν μέσω της τωρινής ηθικής παρακμής η νέα έκδοσις του βιβλίου αυτού προβάλλει την Ορθόδοξον πνευματικήν απάντησιν, τας αιωνίους χριστιανικάς αξίας, ωρισμένοι δε βίοι (όπως του Αγ. Ιωάννου του Ελεήμονος και του Αγ. Φιλαρέτου) περιέχουν και εκπληκτικά παραδείγματα Ορθοδόξου Χριστιανικού ανθρωπισμού. Συμπεριλαμβάνεται και μία Ι. Ακολουθία (των Αγίων Βαρλαάμ και Ιωάσαφ).