Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός: 091.999.099

7.00

Κατά το παρελθόν έτος, ήτοι την 12η Ιουνίου 2004 συνεπληρώθησαν τριάκοντα έτη αγλαούς ποιμαντορίας του Ποιμενάρχου και αγιωτάτου Πατρός ημών Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Αντωνίου. Πλείστα όσα πνευματικά τέκνα καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες συνέθεσαν τιμητικόν Τόμον επί τη τριακονταετηρίδι, εις όν περιελήφθη και η υπό τον τίτλον ” ο Μοναχός και Φιλομόναχος Επίσκοπος” αφιέρωσις της καθ΄ ημάς Μοναστικής Αδελφότητος.

Εις την ελ λόγω ταπεινήν αναφοράν μας επιλέξαμεν μίαν από τας βασικάς του ιδιότητας, εκείνην την του Μοναχού και ταυτοχρόνως φιλομονάχου Επισκόπου προς επίρρωσιν της φθινούσης ελπίδος όλων μας ότι επ΄ εσχάτων των ημερών σπανίζουν οι φωτεινοί αστέρες και εις το στερέωμα της Εκκλησίας. Εφ΄ όσον όμως υπάρχουν ακόμη Ιεράρχαι ασκητικοί, νηστευταί, φιλομόναχοι, προσευχόμενοι, λάθρα βιούντες και λαοπόθητοι, ας μη φοβούμεθα……

Από τα Προλεγόμενα της Έκδοσις