Ο ΙΕΡΟΣ ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 041.017.059

15.80

Η ζωή του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν ένα διαρκές βίωμα αγάπης: Αγάπης προς τον Θεό και αγάπης προς τους αδελφούς του. Η αγάπη αυτή ανέδειξε τον άγιο Ιωάννη Διάκονο του Θεού και Διάκονο των ανθρώπων στο έργο της σωτηρίας τους. Η αγία ζωή του ήταν μία διαρκής μαρτυρία της αγάπης του Ιησού Χριστού, και, επιπλέον, σφραγίστηκε με τέλος μαρτυρικό.
Ολόκληρη η ζωή του αγίου Ιωάννου ήταν ταυτόχρονα ζωή δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Ο λόγος που την εκφράζει απόλυτα είναι ένας λόγος δοξολογίας: Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν! Είτε πορευόταν στην γαλήνη είτε στην τρικυμία των διωγμών και των απιστεύτων αδικιών, στην καρδιά του υπήρχε πάντοτε η δοξολογία και η ευχαριστία του Θεού. Γράφει ο Άγιος σε μία επιστολή του: “Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν! Δεν θα παύσω να προσθέτω πάντοτε αυτό τον λόγο σε όλα όσα μου συμβαίνουν”.
Ο Άγιος γνώριζε ότι ευχαριστώντας τον Θεό πλησιάζουμε περισσότερο τον Θεό: Η ευχαριστία, λέγει, “ημάς οικειοτέρους Αυτώ κατασκευάζει”. Οφείλουμε λοιπόν παντού και πάντοτε να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό.
Οι σελίδες που ακολουθούν προσπαθούν να σκιαγραφήσουν την αγία ζωή του Ιερού Πατρός: ζωή διακονίας, μαρτυρίου και δοξολογίας. Οι πηγές στις οποίες στηριχθήκαμε, για να κατανοήσουμε το μεγαλείο και την αγιότητα του οικουμενικού Πατρός, είναι οι ευλογημένες επιστολές που έστειλε από την εξορία στα πολυάριθμα πνευματικά του παιδιά. Είναι επίσης οι δύο θαυμάσιες εκτενείς πραγματείες που απηύθυνε ο Άγιος στους πιστούς της Βασιλευούσης, και οι οποίες αποτελούν την πνευματική διαθήκη του. Σε όλα τα παραπάνω κείμενα, ο ιερός Πατήρ, χωρίς να το επιδιώκη, σκιαγραφεί τον εαυτό του με τον πιο αυθεντικό τρόπο. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)