Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Βίοι Αγίων

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 041.017.060

11.50

Συναξάριον-Θαύματα-Διδαχή Αγάπης-Υμνολογικά-Λόγοι εγκωμιαστικοί

Ἕ­να βι­βλίο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν κο­ρυ­φαῖο Εὐ­αγ­γε­λι­στή, πο­λύ­τι­μο γιὰ κά­θε πι­στὸ ποὺ ἀ­γά­πη­σε καὶ θέ­λει νὰ τι­μή­ση τὸν ἠ­γα­πη­μέ­νο Μα­θη­τή. Πε­ρι­έ­χει τὸ Συν­α­ξά­ριο, θαύ­μα­τα, δι­δα­χὴ τοῦ Ἀ­πο­στό­λου μὲ ἑρ­μη­νεία τοῦ ἁ­γίου Νι­κο­δή­μου, πολ­λὰ ὑ­μνο­λο­γι­κὰ κεί­με­να καὶ τρεῖς ἐγ­κω­μι­α­στι­κοὺς λό­γους σὲ κεί­με­νο καὶ με­τά­φρα­ση.