Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 026.034.044

21.00

Το Πρακτικόν μέρος του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει όλας τας περιπτώσεις του Τυπικού, κατά τας οποίας είναι δυνατόν εις την Λατρείαν να συμπέση ή Ακολουθία των Χαιρετισμών και του Ακαθίστου εντός της περιόδου της μεγάλης Τεσσαρακοστής των Νηστειών. Και είναι πολλαί, πλην ωρισμέναι, αι περιπτώσεις αύται, προβλεπόμεναι υπό του Τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ομοιομορφία μία και η αυτή δια το τελετουργικόν μέρος της Ακαθίστου Υμνωδίας και Ψαλμωδίας. Και είναι μεν καθωρισμένον το περιεχόμενον της Ακολουθίας αυτής, ο τύπος όμως και τα τροπάρια, που θα ψαλούν, εξαρτώνται από την ημέραν, που θα συμπέση να ψάλη η Ακάθιστος Ακολουθία, και από την κατά την ημέραν ταύτην συμπίπτουσαν εορτήν η εκκλησιαστικήν τελετήν.
Τούτο είναι προφανές, επειδή η Ακάθιστος Ακολουθία είναι ωρισμένη να ψάλλεται κατά την διάρκειαν της μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία εξαρτάται χρονολογικώς από την χρονολογίαν της εορτής του Πάσχα καθ’ έκαστον έτος – εκκλησιαστικόν και πολιτικόν. Έπειτα δυνατόν η Ακολουθία να τελεσθή με Απόδειπνον ή να γίνη με Εσπερινόν ή και με Όρθρον ακόμη, οπότε εις αυτήν προστίθενται υπό του Τυπικού τα ανάλογα τροπάρια συμψαλλόμενα μετά του Ακαθίστου. Διό το Τυπικόν έχει προβλέψει όλας αυτάς τας περιπτώσεις και έχει προκαθορίσει τα ψαλτέα, τα παραλειπτέα και τα αναγνωστέα.
Τούτου ένεκα το μέρος αυτό του βιβλίου χωρίζεται εις δύο κεφάλαια. Το πρώτον, όπου εκτίθεται η τάξις της Ακολουθίας των Χαιρετισμών. Και το δεύτερον, όπου καταγράφεται λεπτομερώς η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, τελουμένη, ως γνωστόν, το Σάββατον – Παρασκευήν εσπέρας – της Ε’ Εβδομάδος των Νηστειών της μεγάλης προ του Πάσχα Τεσσαρακοστής. Εν ω η Ακολουθία των Χαιρετισμών ψάλλεται συνήθως με Μικρόν Απόδειπνον την εσπέραν εκάστης Παρασκευής των τεσσάρων πρώτων Εβδομάδων της μεγάλης Τεσσαρακοστής, και αποτελεί, ως ελέχθη, ενίσχυσιν της προσευχής του Αποδείπνου, αλλά και προς ποικίλον εορτασμόν της εορτής του Ευαγγελισμού. […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)