Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΜΕΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΜΑΛΑΚΟ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 026.099.032

4.00

“…Η Ιερά Σύνοδος, εν τη συνεδρία Αυτής της 16ης ισταμένου μηνός Ιανουαρίου ε.έ., έχουσα υπ’ όψιν την επί του πρόσθεν πονήματος του διαληφθέντος Πανοσ. Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου από 11-1-1969 γνωμάτευσιν του Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Μελετίου, αποφάσει Αυτής μελετήσαντος και κρίναντος αυτό, ενέκρινε την ως άνω ερμηνευτικήν εργασίαν ως λίαν αξιόλογον, μη απέχουσαν του Ορθοδόξου δόγματος της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, ψυχωφελή δε και χρήσιμον δια τους επιθυμούντας ίνα μελετήσωσι τον Ακάθιστον Ύμνον, …επιδαψιλεύη δ’ αυτώ τας ευχάς και ευλογίας Αυτής, ίνα το Πανάγιον Πνεύμα φωτίζη αυτόν εις παν έργον, αποσκοπούν εις την κατά Χριστόν μόρφωσιν του ποιμνίου της αγιωτάτης ημών Εκκλησίας”. (Από την έκδοση)