Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Κ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ/ΩΝ

Κατηγορία: Πατερικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Κωδικός: 080.014.002

11.00

Δεν είναι συνήθης ο επίσκοπος Εφέσου άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Είναι μία πολύεδρος δυναμική εκκλησιαστική και εθνική μορφή. Δι’ αυτό έγινε “σημείων αντιλεγόμενον” και δια το πρόσωπόν του διετυπώθησαν από φίλους και επικριτάς του αι πλέον αντίθετοι γνώμαι. Δι’ αυτόν ημπορεί να λεχθή αυτό, το οποίον ελέχθη και δια τον Μέγαν Φώτιον: “Μέχρι σήμερον ανευρίσκονται θαυμασταί του, οι οποίοι εξωθούν την προς τον Φώτιον λατρείαν μέχρι βαθμού ειδωλολατρείας και δυσφημισταί, οι οποίοι ομιλούν μετ’ αγανακτήσεως και δια τας πλέον ασήμαντους πράξεις του”. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)