ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑ ΜΗΝΑΙΑ ΤΟΜΟΣ Β – ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.099.042

50.40

Η σειρά αυτή των Κυπρίων Μηναίων περιλαμβάνει πλήρη την ακολουθία των Κύπριων αγίων εκάστου μήνα. Πέρα από τα Δοξαστικά και τα Ιδιόμελα περιλαμβάνει τα Προσόμοια, Απολυτίκια και Εξαποστειλάρια.