ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικός: 022.034.072

32.50

Όταν προ ετών εκυκλοφορήσαμεν την “Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων”, πολλοί ομού μετά των εκφράσεων ενθουσιασμού δια την αρτιότητα της εκδόσεως, διετύπωσαν την ευχήν να ιδούν συμπληρούμενον το έργον δια της εκδόσεως ολοκλήρου της Μ. Τεσσαρακοστής.
Θεωρήσαντες χρέος μας να ανταποκριθώμεν εις την επιθυμίαν αυτών ταύτην προβαίνομεν εις την παρούσαν έκδοσιν, την οποίαν εφροντίσαμεν να καταστήσωμεν όσον το δυνατόν αρτιωτέραν και πληρεστέραν, λαβόντες υπ’ όψιν πλείστας παλαιοτέρας εκδόσεις, ως και την ζώσαν λειτουργικήν παράδοσιν την διαφυλασσομένην εν τε ταις ιεραίς Μοναίς και τοις ενοριακοίς ναοίς.
Εις την αρτιότητα της εκδόσεως συνέβαλον τα μέγιστα οι εκλεκτοί συνεργάται μας, ο καθηγητής της Λειτουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Φουντούλης, ο αρχιμ. Ειρηναίος Δεληδήμος, ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, ο αγιορείτης μοναχός και μουσικοδιδάσκαλος Ανδρέας Θεοφιλόπουλος και ο κ. Θεοδόσιος Σακελλαρίου, τους οποίους θερμότατα ευχαριστούμεν. (Από τον πρόλογο της β΄ έκδοσης)