ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 022.024.069

12.00

“Αι καθ’ ημέραν ακολουθίαι και η θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων μετά υμνολογικού παραρτήματος (Γενική Τυπική Κατάταξις)”Κατά την περίοδον της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής γίνεται εν τη πράξει μεταβολή εις την τάξιν, ήτοι εις τον χρόνον τελέσεως των ακολουθιών του ημερονυκτίου. Διότι την πρωΐαν εκάστης Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής ψάλλεται η Εωθινή Προσευχή, το Μεσονυκτικόν, ο Όρθρος και αι Ώραι της ημέρας, και εν συνεχεία ο Εσπερινός της επομένης ημέρας. Όταν τύχη εορταζόμενος άγιος, τότε τα του αγίου επεκτείνονται τόσον εις τον Εσπερινόν, όστις ψάλλεται την πρωΐαν της προηγουμένης ημέρας, όσον και εις τον Εσπερινόν, όστις ψάλλεται την ημέραν της μνήμης του την πρωΐαν.Την Εσπέραν, αντί του Εσπερινού της επομένης, ψάλλεται το Μέγα Απόδειπνον την Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην και Πέμπτην, το Μικρόν δε την Παρασκευήν μετά του Ακαθίστου Ύμνου.Μετά του Εσπερινού της επομένης ημέρας τελείται την πρωΐαν της Τετάρτης και της Παρασκευής και η λειτουργία των Προηγιασμένων.