ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΙΚΟΝ – ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:021.031.014

17.00

Ιεροδιακονικόν, περιέχον άπασαν την διάταξιν της ‘Ιεροδιακονίας εις τον ‘Εσπερινόν, τον ῎Ορθρον και εις τας τρεις θείας Λειτουργίας, ως και εις ετέρας ιεράς ακολουθίας και τελετάς.