ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΓΡ. ΙΕΡΟΜ.

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΝ ΠΛΩ

Κωδικός: 051.017.036

7.00

Η Εκ­κλη­σία α­πο­τε­λεί πνευ­μα­τι­κό ι­α­τρείο καί η ι­α­τρι­κή της εί­ναι «ε­πι­στή­μη ε­πι­στη­μών». Ο Ι­ε­ρεύς, άν­θρω­πος καί αυ­τός, ο­φεί­λει νά α­γι­α­σθή γιά νά α­γιά­ση τούς πι­στούς. Τό βι­βλίο εν­δι­α­φέ­ρει κα­τε­ξο­χήν τούς κλη­ρι­κούς, αλ­λά καί κά­θε πι­στό πού θέ­λει νά εμ­βα­θύ­νη στό μυ­στή­ριο τής με­τα­νοί­ας