ΠΑΝΔΕΚΤΗ ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – Έ ΕΠΙΛΟΓΑΙ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ – ΟΡΘΡΟΣ) Δ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.999.151

30.00

1. Πρόλογος 5
2. Γράμματα – Φωτογραφίες 6
3. Επισημάνσεις 13
4. Περί του πώς δει ψάλλειν εν τη Εκκλησία 15
5. Ευχαριστήριον 16

Α. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
6. «Εις πολλά έτη» 19
7. Ανοιξαντάρια Θ. Φωκαέως 20
8. Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού 38
9. «Κύριε ελέησον» « Εξαπλά» 59
10. «Μακάριος Ανήρ» Μανουηλ Πρωτοψάλτου 66
11. Κεκραγάριον Κοιμήσεως. 88
12. Κεκραγάρια αργά Ιακώβου Πρωτοψάλτου 91
13. «Φως ιλαρόν» 105
14. Προκείμενα 114
15. «Κύριε ελέησον» Ν. Καμαράδου 5ηχον 121
16. «Κύριε ελέησον» αργά 125
17. «Παράσχου Κύριε» 133
18. Αρτοκλασία (Κύριε ελέησον, Θεοτ. Παρθένε, Πλούσ. επτώχευσαν) 134
19. « Θεοτόκε Παρθένε» Θ. Γεωργιάδου . 151
20. « Θεοτόκε Παρθένε» Π. Μπερεκέτου 157
21. Εις την απόλυσιν 194

Β. ΟΡΘΡΟΣ
22. Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον» Π. Πελοποννησίου (πλ. α’) 199
23. Πολυέλεος «Δούλοι Κύριον» Χ. Χαρτοφύλακος (πλ. δ’) 219
24. Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» Γ. Ρυσίου ( δ’ άγια ) 226
25. Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» Γ. Κρητός (βαρύς ) 238
26. Πολυέλεος «Επί τον ποταμόν» Χ. Χαρτοφύλακος 259
27. «Εκ νεότητός μου» 265
28. Μετά τον Ν’ Ψαλμόν 270
29. Τον Δεσπότην και Αρχιερέα 273
30. Άνωθεν οι προφήται 277
31. «Περίζωσαι την ρομφαίαν σου» Γρ. Πρωτοψάλτου 286