ΑΣΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ – ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ

Κατηγορία: Εποικοδομητικά

Συγγραφέας: ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ)

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 050.068.035

15.00

[…] Εάν εν τω γήρα μου επιτρέπω εις εαυτόν να ομιλήση ούτω, δεν είναι διότι ο ίδιος επέτυχον της τελειότητος, αλλά διότι κατανοώ ότι άλλη οδός δια την σωτηρίαν της ανθρωπότητας δεν υπάρχει εκτός εκείνης του Ευαγγελίου, ουδέ άλλος Σωτήρ της ανθρωπότητας εκτός του Χριστού, και δεν δύναται να υπάρξη.
Πολλοί λέγουν: “Καλώς, αλλ’ εάν όλοι γίνουν μοναχοί, τότε ο κόσμος θα εκλείψη..!”. Ουχί, δεν θα εκλείψη, αλλά θα η γενική ανάστασις, και η ιστορία του κόσμου θα λάβη πέρας ουχί δια καταστροφής, αλλά δια χαρμοσύνου θριάμβου και ανώδυνου διαβάσεως εις την αθάνατον ζωήν. […] (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)